SIKKERHEDS- og ROBESTEMMELSER


Generelle bestemmelser:


1. Nye aktive medlemmer skal ved underskrift oplyse, hvis de lider af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller miste bevidstheden.


2. Aktive medlemmer skal være fyldt 12 år. Børn under 12 år og fyldt 8 år kan optages sammen med en af forældrene / værge, og kun deltage i roning sammen med en af disse.


3. Aktive medlemmer skal til enhver tid kunne svømme 600 meter.


4. Børn skal indtil det fyldte 12 år være i stand til at svømme 350 m.


5. Aktive medlemmer skal ved kæntring kunne bjerge sig selv i land.


6. Aktive medlemmer skal som minimum have kendskab til Søsportens Sikkerhedsråds pjecer “Lov og ret på vandet” samt “Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak”. Pjecerne findes i klubben.


7. Alle medlemmer har personligt ansvar for egen sikkerhed. Medlemmet er personlig ansvarlig for, at det materiel der anvendes, såvel privat- som klubmateriel, er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.


8. Alle private samt klubkajakker skal bordfyldte med vand kunne flyde.


9. Alle klubbens kajakker - også privat ejede - skal være forsynet med bomærke. Tilhørende materiel skal være mærket med klubbens eller ejers navn, således at en båd til enhver tid kan identificeres.


10. Alle fartøjer skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr. ombordværende.


11. Ikke frigivende medlemmer skal bære svømme- eller redningsvest.


12. Ved roning fra klubbens område har det enkelte medlem pligt til at udfylde rokort. Inden der ros ud skal rokortet sættes i kassen ”På vandet”. Ved hjemkomst noteres på kortet, hvor der er roet og hvor mange kilometer.


13. Opstår der situationer, hvor det kan være nødvendigt at afbryde turen eller yde støtte til en eller flere deltagere, underrettes bestyrelsen.


14. Intet medlem må ro længere ud fra kysten, end han/hun har føling med land.


15. Vis hensyn til dyrelivet og naturen. Respektere frednings- og lokale bestemmelser. Ved møde med en lystfisker, glid så i en bue udenom, så vidt muligt uden at forstyrre, uden eller med stilfærdige rotag.


16. Klubkajakker er reserveret til klubaktiviteter:
      a. Tirsdag aften, søndag formiddag, planlagte annoncerede ture, instruktionsforløb og andre fælles aktiviteter. Til disse aktiviteter fordeles kajakkerne efter ”først til mølle” princippet, med mindre der ved tilmelding er anført ønske om en bestemt kajak.
      b. Udenfor disse planlagte aktiviteter, kan kajakkerne frit benyttes af medlemmer, der har betalt leje, dog således at kajakkerne i forbindelse med kommende aktiviteter skal være på land og rengjort senest 1 time før aktivitetens start.


17. Klubkajakker må kun med et bestyrelsesmedlems / instruktørs godkendelse udlånes til ”prøve-roning”, for ikke medlemmer. Før turen udfyldes blanket vedrørende ansvar.


18. Medlemmer af andre klubber under Dansk Kano og Kajakforbund er velkomne til at låne kajakker / udstyr til roning fra klubben.

19. Det er kun med bestyrelsens godkendelse tilladt at transporterer klubkajakker væk fra klubben til andet roområde.


20. Trækajakker må kun anvendes på strækninger, hvor der ingen mulighed er for beskadigelse ved passage af stryg, overbæringer og lignende.


21. Sker der skade på klubmateriel, skal skaden straks meddeles til matrialemanden


22. Ved skift fra et rovand til andet skal kajakken rengøres. Sker isætning opstrøms et dambrug, skal kajakken desuden desinficeres.


Særlige bestemmelser:


1. På den nye del af Varde Å (fra sammenløb af Grindsted Å og Ansager Å) til Karlsgårde må klubkajakker ikke benyttes. Sejlads med egne kajakker frarådes.


Vinterreglement:


1. I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk at være iført svømme- eller redningsvest. Det henstilles at man altid er mindst 2 roere sammen i denne periode.


2. Det anbefales at holde sig så tæt på land, som muligt.


3. Ved vinterroning skal man altid tage højde for ens påklædning, vind, vand og vejrforhold.

Langtursreglement:


1. Som tur betragtes alle tilfælde, hvor kajakkerne flyttes fra klubområdet og sættes i vandet andre steder.

2. På ture følges deltagerne ad og ingen deltager lades alene. Hvis en deltager er nødsaget til at forlade turen, sker det sammen med mindst en yderligere person.

3. På alle ture deltager en turleder, der har erfaring med at ro det pågældende sted, eller på forhånd har sat sig ind i de lokale forhold.

4. Turlederen afgør, om der er tilstrækkelig erfaring blandt de roere, der deltager i turen.

5. Turlederen medbringer kort over den å eller det farvand, hvor turen foregår. Kort over de almindeligt anvendte roområder forefindes i klubhuset

6. Turlederen medbringer mobiltelefon til kontakt, hvis der er behov for assistance.

7. Forud for turen udfyldes turskema, der gennemgås med deltagerne og lægges i klubhuset.

8. Ved skift fra et rovand til andet skal kajakken rengøres. Sker isætning opstrøms et dambrug, skal kajakken desuden desinficeres.


Frigivelse:


1. En roer skal være fyldt 15 år for at kunne frigives. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, efter indstilling fra en instruktør, dispensere herfra.


2. Roning efter endt instruktionsforløb (inden frigivelse) kan kun ske sammen med erfarne roere.


3. Frigivelse til at ro alene og mulighed for at få udleveret nøgle til klubben sker således:
a. har deltaget i 4 gange fællesroning tirsdag aften og/eller søndag formiddag
b. har roet sammenlagt mindst 100 kilometer


4. Det anbefales at fortsætte med at ro sammen med erfarne roere og at deltage fællesroninger tirsdage og søndage samt at deltage i ture og andre arrangementer klubben planlægger.


5. Nye frigivne skal bære vest hele første rosæson.

Ansvar:


1. Alt privat materiel, der henlægges fast eller periodisk på klubbens område, henlægges under medlemmets personlige ansvar. (Klubben har ingen forsikring af private ting).


2. Ansvar for skade på andres og klubbens materiel, pålægges skadevolderen personligt.


3. Der kan ikke stilles erstatnings- eller ansvarskrav over for klubben samt klubbens ledere.


4. Medlemmer under myndighedsalderen er under forældres eller værges fulde ansvar.

Kajakklubben SYDVEST | CVR: 29563225 | Kongsgaardsvej 24, 6800 Varde - Danmark | kajakklubbensydvest@gmail.com