Love

 §  1     Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er “Kajakklubben SYDVEST”, Varde, med hjemsted i Varde. Klubben skal til enhver tid være medlem af DKF.

 §  2     Klubbens formål: Klubbens formål er at samle udøvere af kajaksporten til fælles sejlads, motions- og konkurrence roning under betryggende forhold, samt yde medlemmerne husrum for deres både i det omfang, det er klubben fysisk muligt.

 §  3     Aktive medlemskab: Som aktive medlemmer kan optages enhver personihenhold til følgende bestemmelser:

 a)   Vedkommende skal kunne svømme 600 meter.

b)  Vedkommende må ikke lide af bevidsthedsberøvende sygdom.

c)   Børn fra 8 til 12 år, kan optages som aktive medlemmer, men kun når mindst den ene forældre deltager aktivt i samme disciplin og tager sig af barnet hele tiden og formidler instruktørens budskab videre til barnet. Barnet kan ikke deltage uden at en af forældrene er til stede og deltager.

Børn under myndighedsalderen, kan optages som aktive ved skriftligt samtykke fra forældrene eller værge.

 d) For aktive under 12 år gælder særlige roregler (se     Roreglement).

e) Aktive medlemmer under 18 år har taleret på generalforsamlingen- men ikke stemmeret.    

 §  4     Passive medlemmer: Som passive medlemmer kan optages personer, der interesserer sig for klubben. Passive har ikke stemmeret.

Passive har ikke adgang til roning- medmindre bestyrelsen giver tilladelse.

 §  5     Indmeldelse, indskud og kontingent:

Ved indmeldelse betales de på Generalforsamlingen fastsatte indskud og kontingenter. Kontingent opkræves helårlig hver den 01-04.

Nye medlemmer afkræves kun kontingent for det antal måneder, der er frem til ordinær kontingentopkrævning (pr. mdr. 1/12 af gældende kontingent).

 §  6     Restance og sletning af medlemmer: Restancerudover4uger efter sidste rettidige betalingsdag opkræves ved skriftlig henvendelse fra kassereren. Såfremt medlemmet da ikke inden 14 dage har betalt sin gæld, slettes medlemmet af klubben og har fortabt sin medlemsret.

Ønsker et slettet medlem senere at genindmelde sig, forfalder gammel restance og kontingent for igangværende kontingentperiode sammen med nyt indmeldelsesgebyr til øjeblikkelig betaling. Sker indmeldelse inden 12 måneder efter sletningen, forfalder kontingentet for hele den mellemliggende periode.

I tilfælde af langvarigt fravær kan medlemmet skriftligt bede om udsættelse eller nedsættelse. Beslutningen herom træffes af bestyrelsen.

Klubben kan ikke gøres ansvarlig for privat materiel, der tilhører udmeldte/slettede/udelukkede medlemmer. Klubben kan fjerne, lade fjerne eller realisere dette på lovformelig vis.

 §  7      Udelukkelse af klubben: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende kan fordre eksklusionen prøvet på den førstkommende generalforsamling.

 §  8     Generalforsamlingen: har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål m.h.t. sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

Over forhandlingerne føres en protokol, der har fuld bevisende ret, når den er underskrevet af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 §  9     På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede medlemmer, der er mødt, afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, undtagen afgørelser vedrørende klubbens love. Til beslutninger vedrørende lovene fordres 2/3 dels majoritet af de stemmeberettigede fremmødte.

 § 10    Ordinær generalforsamling:

Afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, vedlagt det reviderede regnskab.

      Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter.;

  1. 1.   Valg af dirigent.
  2. 2.   Bestyrelsens beretning og planer for næste sæson.
  3. 3.   Regnskab og budget.
  4. 4.   Forslag, der er modtaget af bestyrelsen senest 1 uge forinden.
  5. 5.   Valg af bestyrelse.
  6. 6.   Valg af suppleanter,
  7. 7.   Valg af revisor, jf. § 16.
  8. 8.   Fastsættelse af kontingent og evt. bådleje.
  9. 9.   Eventuelt.

§ 11    Ekstraordinær generalforsamling: Indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 8 dages varsel, ledsaget af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere kræves afholdt senest 14 dage efter, at skriftlig begæring, ledsaget af dagsorden og underskrevet af mindst 1/3 del af de aktive medlemmer, er modtaget af bestyrelsen.

 § 12    Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 og højst 5 medlemmer og 1 suppleant, der vælges af generalforsamlingen. Endvidere kan aktive medlemmer under 18 år på generalforsamlingen vælge en “ungdomsrepræsentant”, der deltager i bestyrelsesmøder med stemmeret. “Ungdomsrepræsentanter” under 18 år har dog kun taleret, men ingen stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Valgperioden er to år. Efter første år afgår dog to bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning. For “ungdomsrepræsentanten” er valgperioden 1 år.

§ 13    Bestyrelsen leder klubben, udarbejder Roreglement og lokale sikkerheds- bestemmelser og drager omsorg for, at de vedtagne beslutninger bliver udført.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt efter almindelig indvarsling, deriblandt formanden eller næstformanden. Afstemning foregår ved almindelig stemmeflertal; i tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben Bestyrelsen skal til enhver tid have revideret medlemsfortegnelse tilgængelig for medlemmerne (evt. ophængt) indeholdende navne, adresser og evt. tlf. nr. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 § 14    Udvalg: Til løsning af specielle opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte udvalg, idet dog mindst et medlem fra bestyrelsen skal have sæde heri.

Et permanent klubhusudvalg, nedsat af bestyrelsen, arbejder for etablering, drift og vedligeholdelse af et klubhus.

 § 15    Revision og regnskab: Klubbens regnskabsår går fra 1. januar  til 31. december. Kassereren skal hvert år inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab og status til revisor.

Regnskabet forsynet med revisor påtegning forelægges den ordinære general-forsamling til godkendelse.

 § 16    Revisoren vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, Skulle revisoren få varigt frafald, kan bestyrelsen vælge en anden, der dog kun fungerer til førstkommende ordinære generalforsamling.

 § 17    Klubbens opløsning: Klubben kan opløses, når det vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Der fordres et flertal på mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

På den ekstraordinære generalforsamling skal det vedtages, hvilke almennyttige/almen velgørende formål, klubbens formue, materiel og alt som klubben ejer, skal tilgå.

 § 18    Sikkerhedsbestemmelser: De af klubben og DKF gældende sikkerheds-bestemmelser, skal til enhver tid overholdes, Hvert medlem får udleveret et eksemplar heraf.

 § 19    Ethvert medlem har pligt til at opretholde orden og renlighed i klubhuset og dets omgivelser, Bestyrelsen må påse, at alle efterkommer dette. Klublokalerne må f.eks. ikke benyttes til oplagsrum for uvedkommende effekter. Ved skade på inventar og klubbens ejendele kan der blive rejst erstatningskrav.

§ 20    Alt privat materiel skal tydeligt være afmærket med navn, medlemsnummer og klubnavn.

 § 21    Klubmateriel: Efter erhvervelse af den nødvendige rofærdighed står klubbens materiel til fri afbenyttelse for alle aktive medlemmer, såfremt disse ikke er i kontingent- og bådleje restance.

Evt. skader må straks meddeles til bestyrelsen, der afgør, hvorledes disse skal udbedres. Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til eventuelle erstatnings-spørgsmål.

Bestyrelsen kan tildele rådighedstid over kajakker - først og fremmest efter den interesse, roerne har vist for at dygtiggøre sig

 § 22    Straffebestemmelser: Overholdelse af disse love, reglementer og bestemmelser overvåges af bestyrelsen. For overtrædelse kan bestyrelsen, efter sit skøn af overtrædelsens karakter, fradømme brugen af klubbens både, idømme bøder eller karantæne i kortere eller længere tid. Endvidere kan de i § 7 nævnte regler angående eksklusion tages i anvendelse.

 

Kajakklubben SYDVEST | CVR: 29563225 | Kongsgaardsvej 24, 6800 Varde - Danmark | kajakklubbensydvest@gmail.com